Regulamin

I REGULAMIN

 1. Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.kosiarki-rzeszow.pl są Adam Bomba i Krzysztof Bomba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Maszyn Spółka Cywilna”, adres prowadzenia działalności: Hermanowa 11, 36-020 Tyczyn i adres do korespondencji: ul. Warszawska 55 35-205 Rzeszów, adres poczty elektronicznej: centrum.maszyn@op.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8133531806, REGON: 180289268.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.kosiarki-rzeszow.pl jest detaliczna oraz hurtowa sprzedaż maszyn ogrodniczych i  części zamiennych . Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
 3. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.kosiarki-rzeszow.pl są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.kosiarki-rzeszow.pl – z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy www.kosiarki-rzeszow.pl, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.kosiarki-rzeszow.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 9 i pkt 10, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 380) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2015 r. poz. 1854).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
 10. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adresy e-mail: sklep@kosiarki-rzeszow.pl.
 11. Aby skorzystać z funkcjonalności sklepu internetowego www.kosiarki-rzeszow.pl niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.kosiarki-rzeszow.plto 1024 x 768 lub wyższa.

II DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newslettera oraz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca lub Usługodawca – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: www. kosiarki-rzeszow.pl
 3. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej kosiarki-rzeszow.pl
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
 8. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania: adresu e-mail i hasła, a także Danych kontrahenta: Imię i Nazwisko / Nazwa, Ulica, Numer domu / lokalu, Kod pocztowy, numer NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Miasto, Kraj, Województwo, Numer telefonu, Dane innego adresu do wysyłki.
 9. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 11. Towar – każda rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 13. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klientów, na adresy poczty elektronicznej (e – mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.
 16. Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:
  a) zakładanie i prowadzenie Kont Klientów w Sklepie internetowym,
  b) umożliwienie zawierania umów sprzedaży za pomocą Koszyka,
  c) subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,
 2. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 a) i c) zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c) ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub rezygnację z Newslettera albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy sklep@kosiarki-rzeszow.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, niezwłocznie po jego otrzymaniu Usługodawca dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych ze Sklepu internetowego.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c) w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy jeżeli Usługobiorca narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  a) dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronionych przez przepisy prawa,
  b) korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  c) rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową.
 6. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1 b) zawierana jest na czas określony – realizacji zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą Koszyka. Zamówienie może być złożone bez konieczności utworzenia Konta w Sklepie internetowym.
 3. Sklep internetowy umożliwia także złożenie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sklep@kosiarki-rzeszow.pl w każdym czasie lub telefonicznie pod numerami infolinii: +48 17 888 60 06, +48 601 448 449 w dniach roboczych od godziny 8:00 do godziny 16:00.
 4. Do założenia Konta wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracji i akceptacja treści Regulaminu. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 5. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą, a Sklepem internetowym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. W trakcie zakładania Konta Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 7. Wszelkie czynności związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz wykonywaniem praw i obowiązków Klienta – w przypadku gdy jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów.
 8. W celu złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka należy wybrać Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich ilość ewentualnie inne cechy, a w dalszej kolejności dodać wybrane Towary do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do Koszyka należy wybrać:
  1) Sposób dostawy,
  2) Sposób płatności
  3) Podać ewentualne uwagi do Zamówienia,
  4) Wskazać dane niezbędne do realizacji Zamówienia: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Województwo, Adres poczty elektronicznej, Inne dane wysyłkowe.
  Następnie należy dokonać potwierdzenia Zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. W celu złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, należy przekazać pracownikowi Sklepu internetowego wszystkie szczegóły Zamówienia a także dane o których mowa w pkt. 8 niezbędne do realizacji zamówienia.
 10. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sklepu Internetowego lub w magazynie dystrybutora lub producenta. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 11. Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 12. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi pocztą elektroniczną wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, Faktury „pro-forma” oraz oświadczenia o przystąpieniu Sprzedawcy do wysyłki towaru po uprzednim zaksięgowaniu na jego rachunku bankowym należności z tytułu zakupionego towaru.
 13. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 12 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu (paragony fiskalne). Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest podanie formularzach Koszyka Nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.
 15. Towary w promocji mają limitowaną liczbę sztuk i dlatego Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.
 16. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia jedynie do czasu jego wysłania, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.

V. PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy, jest dostępna w trakcie dodawania Towarów do Koszyka, zostanie także podana w podsumowaniu Zamówienia oraz informacji zwrotnej, o której mowa w części IV pkt 12.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sklep internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:
  a) Przedpłata – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy
  b) Płatność e-przelewem za pomocą serwisu, np. dotpay.pl
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy niezwłocznie po wygenerowaniu zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt. 12.
 5. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz ich wycofania ze sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 8. Możliwość płatności poprzez CA Raty

VI. DOSTAWA

 1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru Towaru/Towarów, których dostawa będzie realizowana na palecie/paletach (zamówienia o dużych gabarytach i/lub niestandardowych wymiarach i/lub większa ilość Towarów), cena dostawy zostanie ustalona indywidualnie, stosownie do charakterystyki konkretnego Zamówienia, po uprzednim skontaktowaniu się Klienta ze Sprzedawcą. W takim przypadku usługą dostawy realizować będzie firma kurierska Schenker.
 4. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Przy każdym Towarze dostępnym w Sklepie internetowym podany jest orientacyjny czas wysyłki Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia Zamówienia do chwili przygotowania zamówionych Towarów do wysyłki. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta
 6. Na termin realizacji Zamówienia składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy przez firmę kurierską. Czas kompletowania Towaru wynosi od 2 do 5 dni Roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży i nie obejmuje terminu dostawy towarów określonego w tabeli „przewidywany termin dostawy towaru” dla firmy kurierskiej.
 7. Zaleca się sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia przez Klienta Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego lub w przypadku gdy Zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia. W takim przypadku, obsługa Sklepu internetowego dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia.

VII. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte gwarancją sprzedawcy, której okres jest równy okresowi gwarancji udzielanej przez producenta mebli.
 2. Okres gwarancji udzielanej przez sprzedawcę na dany towar jest każdorazowo określony w opisie przedmiotu w sklepie internetowym www.kosiarki-rzeszow.pl
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Usługodawcę Usług, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kosiarki-rzeszow.pl. Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się w zakładce Pomoc (wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 3. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.
 4. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
 5. Sklep internetowy odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określa w szczególności ustawaz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 380) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2015 r. poz. 1854).
 6. W przypadku wadliwości Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sklep internetowy nie wymienił Towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto. Wzór formularza reklamacji niezgodności Towaru z umową zawarty został w Załączniku nr 2.
 7. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. W każdym z przypadków określonych w pkt. 6, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty tej dostawy ponosi Sklep internetowy.
 10. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową, należy go dostarczyć na adres:
 11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego albo w inny wskazany przez niego sposób. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności.
 2. Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.
 3. Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.